01.03.2018
Våde regnvandsbassiner – er det løsningen?

Våde regnvandsbassiner – er det løsningen?

Våde regnvandsbassiner er efterhånden ved at blive et almindeligt element i det danske landskab. Bassinerne etableres mere eller mindre som et standardelement i forbindelse med byudvikling eller kloaksepareringsprojekter. Vi har for flere år siden fået en veldefineret måde at dimensionere det permanente våde volumen på, og forrige år blev en DANVA-vejledning om drift og vedligehold udgivet.

Det er dog paradoksalt, at vi endnu ikke har fået fastlagt en anerkendt metode til fastlæggelse af afløbstallet og dermed af stuvningsvoluminet i det våde regnvandsbassin. Adskillige udledningstilladelser er blevet påklaget og flere er blevet hjemvist til fornyet behandling ved kommunen. Hvordan er det lige at man skal kunne dokumentere, at en udledning fra et regnvandsbassin respekterer vandløbets hydrauliske kapacitet, som det er formuleret i spildevandsvejledningen?

Udover forsinkelse er formålet med våde regnvandsbassiner også at foretage en vis rensning af det afstrømmende regnvand. Men hvor stor en rensning foregår der egentligt og hvilke vandkvalitetsmæssige effekter kan der forventes i det modtagende vandløb? Vil man kunne forestille sig at der vil kunne blive stillet yderligere krav om rensning af regnvand?

Det er med udgangspunkt i disse problemstillinger at EVA-udvalget indbyder til temadagen. Det foreløbige program er gengivet nedenfor, men det skal understreges af planlægningen af dagen ikke er afsluttet, og at der således kan forekomme justeringer af programmet.

Dagens program

 • 09:30

  Kaffe/te og rundstykker

 • 10:00

  Velkomst og indledning
  Kristian Vestergaard, EVA udvalget
  Introduktion til dagens emne

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:10

  Generelt om Miljø- og Fødevareklagenævnet
  Ann Jakobsen og Brian Daniel Bak, Miljø- og Fødevareklagenævnet
  Nævnets opgaver og arbejdet i nævnet

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:25

  Sådan tackler vi problemstillingen omkring nødvendig neddrosling
  Ole Schwalbe Madsen, Aalborg Kommune
  Case: Egnsplanvej, Aalborg

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11.00

  Dimensionering af stuvningsvolumen i regnvandsbassiner
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Orbicon/AAU
  Hydraulisk belastning af vandløb

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11.30

  Udledning af urbant overfladevand til vandløb
  Louise Knudsgård Hørup og Marianne Skaarup Fink, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet
  Guldkorn fra vores afgangsprojekt

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11:45

  Årsmøde
  Mads Uggerby, Formand for EVA udvalget

  1. Valg af dirigent
  2. Bemærkninger til dagsordenen
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Valg til indstilling af udvalgsmedlemmer
  6. Eventuelt

   

  Der efterlyses indstillinger til to nye udvalgsmedlemmer. Forslag om opstilling fremsendes til enten mau@envidan.dk eller sal@moe.dk senest d. 22. februar 2018

 • 12:20

  Frokostbuffet

 • 13:20

  Stofindhold i afstrømmende regnvand
  Asbjørn Haaning Nielsen, AAU
  Renseeffekter i våde regnvandsbassiner

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 13:45

  Stofbelastning på vandløb fra separat regnvand, mulige effekter på vandkvaliteten
  Morten Lauge, NIRAS
  Er rensningen i våde regnvandsbassiner altid tilstrækkelig?

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:10

  En ny standard for vurdering af påvirkninger på vandløb fra udledninger
  Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S
  Kort om et igangværende VUDP-projekt

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:20

  Workshop/erfaringsudveksling i grupper opdelt efter emner med ordstyrer

 • 14:50

  Kaffepause

 • 15:00

  Hvordan kommer vi videre, andre muligheder for håndtering af regnvand
  Kristian Vestergaard, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
  Kort oplæg med efterfølgende diskussion/debat

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 15:30

  Afrunding og afsluttende bemærkninger
  Kristian Vestergaard, EVA-udvalget

 • 15:40

  Tak for denne gang og kom godt hjem

Torsdag den 1. marts 2018
9:30-15:30
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg