09.05.2019
Hvilken model, hvornår?

Hvilken model, hvornår

Vi har i Danmark stor tradition for at bruge modeller til besvarelse af hydrauliske udfordringer. Modellerne kan være simple modeller eller mere avancerede modeller, men samlet kan man stille sig spørgsmålet om vi bruger disse modeller under de rigtige forudsætninger?

 

Giver det værdi at tilføre ekstra detaljering, hvis andre forhold omkring modellen halter efter. Giver resultaterne ekstra værdi, hvis de er mere detaljerede, eller skal vi tilbage til tankegangen om at afrunde decimaler, når vi afleverer et resultat videre? Hvilke dele af modelleringen kunne man ønske sig forbedret?

Det kan være svært at have overblikket over modellerne – og hvad de kan hjælpe en til at svare på. Derfor vil vi igennem denne temadag forsøge at skabe et større overblik over hvilke spørgsmål man kan stille til modellerne når vi forsøger at finde svar i selvsamme modeller.

Mødets indhold spænder bredt over mange emner, men fælles for alle emner er at forudsætningerne for de brugte modeller vil blive diskuteret. Hvad hjælper nøjagtig denne model til, hvad gåes der på kompromis med, og hvad kunne der alternativt være valgt. Vi skal gerne efter dagen, være blevet bedre til at sætte modellerne i perspektiv – og kunne sætte deres egenskaber ind i en strukturel ramme.

Mødet er for specialister, planlæggere, rådgivere og myndighedsfolk indenfor vandsektoren – fordi vi sammen har en forpligtigelse til at forstå modellerne og deres egenskaber - til at svare på de spørgsmål, der stilles.

Da dette møde er ”Ude af huset" vil vi traditionen tro tage ud at se et projekt. Denne gang vil vi tage ud og se 1. etape af Klimaklar Skibhus, som er en del af et større projekt med at lave lokal regnvandshåndtering i en bydel i Odense.

Dagens program

 • 09:30

  Kaffe/te og rundstykker

 • 10:00

  Velkomst og intro til dagen
  Agnethe N. Pedersen, EVA udvalget
  Introduktion til dagens emne

 • 10:10

  Modelovervejelser
  Nadia Lund og Jonas Wied Pedersen, DTU
  Nadia og Jonas vil præsentere et bud på, hvordan man kan forsøge at sikre at modelleringen giver svar på det spørgsmål som ønskes besvaret. Hvilke overvejelser kan man gøre? Hvilket resultat skal niveauet være på? Arbejdet er lavet på basis af en PhD-sommerskole afholdt af DTU i juni 2018.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:40

  3Di Water management: integrerede beregninger og visual præsentation af vandføring på overfladen, i grundvand og rørsystemer
  Pieter Mogree, Lemvig kommune
  Bo Kempel, Envidan
  Mads Riber Rasmussen og Julie Krog Esborn, Aarhus Universitet
  Nelen og Schuurmans er leverandører af et nyere beregningsværktøj, 3Di, fra Holland. 3Di kan i en og samme model beregne strømninger på overfladen, i terrænnært grundvand og i ledninger. Lemvig har fået opsat en model over Thyborøn med 2D terræn, 2D terrænnær grundvand, 1D kloaksystem og havvandsstigninger i dette system, hvilket Pieter vil fortælle om.

  Bo Kempel vil perspektivere 3Di platformen med hvad der ellers findes af interaktive modelplatforme i det danske marked samt den ”almindelige” modelbygge praksis.

  Mads og Julie har i foråret 2019 været på studietur til Holland, hvor EVA-udvalget har givet tilskud dertil, for netop at kigge på programmet samt sammenlignet med Mike Urban. De vil præsentere deres foreløbige resultater og erfaringer med programmet.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11:10

  Oversvømmelsesberegninger med firkantet eller triangulært mesh?
  Gitte Schnipper og Steffen Davidsen, Rambøll
  I udarbejdelsen af terrænmodeller, kan overflademodellen beskrives enten ved hjælp af firkantede eller trekantede elementer (mesh). Rambøll har i samarbejde med HOFOR sammenlignet forskellene i opsætning og beregningstid for koblede Mike Urban-Mike 21FM modeller og vil gennemgå fordele, ulemper samt andre opmærksomhedspunkter ved brug af de to elementtyper.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11:35

  CFD beregninger som input til MU
  Jakob Badsberg Larsen, NIRAS
  I forbindelse med designet af den kommende Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er der foretaget CFD-beregninger på udvalgte bygværker. CFD-beregningerne har bl.a. været benyttet til at teste indretningen af de skakte, der fører vandet ned til skybrudstunnelen og dermed forbinder den til overfladen. Et resultat af CFD-beregningerne har været detaljerede enkelttabsberegninger, der er blevet overført til Mike Urban beregninger, hvor skybrudstunnelens påvirkning på det samlede hydrauliske system er beregnet.

  Indlægget vil komme ind på hvilken forskel CFD-beregningerne har gjort for designet af bygværkerne, men også betydningen for netværksberegningerne at benytte de mere detaljere enkelttab.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 12:00

  Frokost

 • 13:00

  Vandløbsmodellering
  Sidsel Maimann Davidsen, Orbicon
  I oplægget kommer vi ind på, hvad vandløbsmodellering er. Hvad er vigtigt at kende for at kunne regne på vandløb og hvordan kalibreres beregningerne?

  Derudover laves en introduktion til de typer af beregninger man kan lave - fra simple excel-beregninger til stationære modeller over til dynamiske modeller til de mest komplicerede koblede modeller. For alt efter niveau og præcision, så har de forskellige beregningsmetoder sine fordele og det vil oplægget give et overblik over. Til sidst vil jeg komme ind på, hvad Orbicon bruger disse modeller til, fx Harrestrup Å og robusthedsanalyser.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 13:25

  Klimaklar Skibhus
  Martin Westerboe Sørensen, VandCenter Syd
  KlimaKlar Skibhus er et projekt i en bydel i Odense, som har store hydrauliske problemer. Forsøgsmæssigt er man her i gang med at anlægge overfladenære løsninger som vejbede, permeable belægninger og terrænnære bassiner, for at forsinke, og på sigt, afkoble overfladevand fra den eksisterende fælleskloak. Martin vil fortælle, som projektleder, hvilke udfordringer det har givet, og hvilke erfaringerne med at bruge modeller til denne opgave, han har fået.

  Martin vil kort fortælle om projektet inden vi ”går i marken” og ser på de anlæg der allerede er etableret, samt de anlæg der netop nu er under konstruktion.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 13:50

  Diskussion og afrunding
  Agnethe N. Pedersen, VandCenter Syd/DTU

 • 14:05

  Kaffepause

 • 14:15

  Besigtigelse af Klimaklar Skibhus, gåtur mod Hørdumsgade (1,7 km, ca. 20 min)
  Etape 1 af KlimaKlar Skibhus er færdigt, mens etape 2 er under konstruktion.

 • 15:00

  Gåtur tilbage mod Odeon eller banegård

 • 15:30

  Tak for denne gang og kom godt hjem

Torsdag den 9. maj 2019
9:30-15:30
Odeon
Odeons Kvarter 1, 5000 Odense