11.05.2023
Nedbør – Data og værktøjer

DSC_1770

Design af fremtidens regnvandssystemer, klimatilpasning af nutidens systemer er helt afhængig af pålidelige og relevante data og effektive og troværdige modeller. Kom med til denne EVA-temadag, hvor vi dykker ned i data og værktøjer.

 

Vi kommer forbi ny forskning i anvendelse af radardata til modellering, nye enkle værktøjer til at skabe samarbejde og forståelse for dynamikker i afløbssystemet til at zoome ind på erfaringerne fra en af de sidste større skybrudshændelser, hvor Roskilde stod under vand.

Vi får også et juridisk blik og perspektiver på afgørelsen fra februar fra Nævnenes Hus; om at en ubetydelig mertilledning af kobber fra regnvandshåndtering ikke kan tillades – Vil regnvandsudledninger til belastede vandområder være fortid eller hvad er perspektiverne for vores regnvandshåndtering?

Dagens program

 • 09:30

  Kaffe, the & rundstykker

 • 10:00

  Velkomst og indledning
  Signe Barnes, EVA udvalget
  Introduktion til dagens emne

 • 10:10

  Erfaringer fra ekstrem-regnen i Roskilde, August 2022
  Lars Wiboe Pilmann, Fors
  I august 2022 væltede nedbør ind i folks kældre, brønddæksler blev skudt af og asfalt forrykkede sig. Vi taler meget om modeller og værktøjer; men hvad sker der faktisk i virkeligheden når de store regnskyl kommer? I august 2022 blev Roskilde ramt af en 76 års hændelse. Fors har været i dialog med borgere, indsamlet og analyseret de tilgængelige data fra målere. Planlægger Lars Wiboe Pilmann deler i dette oplæg erfaringer fra skybruddet samt reflektere over hvordan de nye data aktivt kan bruges i Fors fremtidige modellering, prioritering og klimatilpasning.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11:00

  Kaffepause

 • 11:20

  SVK-regnearkene – Optimeret udgave på vej med projektet VÆRDI
  Ane Loft Mollerup, Novafos
  Vi kender og bruger den alle sammen; SVK-regnearkene til udtræk af CDS-regn, bassindimensionering og planlægning af LAR-elementer. I det MUDP-støttede projekt; VÆRDI; er der i løbet af de sidste år arbejdet hårdt på at forbedre datagrundlaget bag og en ny udgave af regnearkene er på trapperne. I dette oplæg vil Ane Mollerup fortælle om hvad vi kan forvente af de opdaterede regneark; hvilke udfordringer der er løst, samt hvilke forudsætninger og begrænsninger vi fortsat skal være opmærksomme.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 12:00

  Når de simple modeller er for simple og de komplekse modeller for komplekse
  Maite Monica Lovring, WSP
  WSP har i løbet af de sidste år udviklet det værktøj de selv har manglet i deres arbejde; nemlig Box-modellen SUMBA, der med udgangspunkt i regnserier og hurtige beregningstrin udregner fx massebalancer og overløbshyppigheder for komplekse bassinsystemer. I sit indlæg giver Maite Monica Lovring eksempler på, hvordan SUMBA i konkrete cases har været brugt til at skabe overblik og indsigt i komplekse afløbssystemer.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 12:30

  Frokost

 • 13:30

  Hydrodynamisk modellering med maskinlæring
  Morten Grum, Waterzerv
  Klimatilpasning kræver samarbejde på tværs af fagligheder og interesser. InflowGo er et værktøj, der forsøger at skabe en ny dagsorden for, hvordan vi skaber og udnytter et hydrodynamisk grundlag for beslutninger om fremtidens vandhåndtering. Værktøjet benytter maskinlæring til at beskrive hvordan et system opfører sig hydrodynamisk. Med de AI-accellerede pålidelige og hurtige hydrodynamiske beregninger og en samarbejdsorienteret brugerflade kan stakeholders bringes i spil i planlægningen. Gennem virkelige eksempler vil Morten Grum præsentere metoderne og tankerne bag værktøjet der er støttet af MUDP og Innovationsfonden.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:00

  Kan vi øge vores modelgrundlag med radardata?
  Søren Liedtke Thorndal, AAU
  Aalborg Universitet har I mange år været kendt for arbejdet med radardata. I 2023 afleverer Christoffer Bang Andersen sit PhD-projekt, hvor han med succes har udarbejdet IDF-kurver på baggrund af radardata. IDF-kurverne har vist sig at være sammenlignelige med de længere tidsserier fra regnmålere og har dermed et potentiale for at øge vores datagrundlag til hydraulisk modellering. I dette indlæg giver Søren Liedtke Thorndahl et indblik i resultaterne af undersøgelserne fra AAU hægtet op på en praktisk anvendelse og fremtidsperspektiver.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:30

  Kaffepause

 • 14:45

  Udledning af regnvand i et juridisk perspektiv
  Ellen Margrethe Basse, Dr. Jur, Aarhus Universitet
  I februar 2023 omstødte Nævnenes Hus en afgørelse om ny omfartsvej ved Kørup Enge. Afgørelsen lagde blandt andet vægt på at selv en ubetydelig merudledning af kobber fra regnvandshåndtering til et belastet vandløb ikke kan accepteres i henhold til vandrammedirektivet. Ekspert i miljøret Ellen Margrethe Basse giver i dette indlæg hendes perspektiv på udledningstilladelser for regnvand i lyset af afgørelsen, vandrammedirektivet generelt og Miljøstyrelsens vejledninger for udledningstilladelser. Vil afgørelsen omgøre den måde vi i dag arbejder med udledninger fra vores regnvandssystemer og hvordan kommer vi videre herfra? Se mere om Ellens arbejde med vandlovgivning: www.basse.dk

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 15:15

  Afrunding
  Signe Barnes
  Vi afrunder dagen med et kvarters fælles reflektion over dagens tema.

 • 15:30

  Tak for denne gang og kom godt hjem

Torsdag den 11. maj 2023
9:30-15:30
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

STUDERENDE, IKKE MEDLEM AF IDA

kr. 0

LEDIG

kr. 0

STUDIEMEDLEM

kr. 0

MEDLEM AF ARRANGØR

kr. 1.300

IDA-MEDLEM

kr. 1.500

SENIORMEDLEM

kr. 1.500

IKKE IDA-MEDLEM

kr. 3.450