25.01.2024
Projekter fra A-Z

Projekter fra A-Z

Vi vil på denne temadag høre indlæg fra forskellige sider af projekterne. Oftest har den enkelte medarbejder enten fokus på planlægning og hydraulikken eller projektering og udførelse i projektets faser, men vi synes det er vigtigt, at kende til alle afgreninger af projekter i vores snævre branche. Der vil derfor være fokus på projekter, hvor planlægningen foregår i sammenspil med flere interessenter samt hvordan det blev udført i praksis.

 

Vi starter med at give ordet til Regnudvalget, som vil uddybe Skrift 32 og anvendelsen af dette nye værktøj i projekterne. Vi har tidligere haft indlæg om netop det skrift hvilket medførte mange spørgsmål, hvorfor det er oplagt at starte dagen med dette vigtige emne. Dernæst præsenteres, hvad der kræves ved krydsning af en jernbanestækning og hvorfor det ikke ”bare” er som i gamle dage!
Sidste del af dagen sætter vi fokus på implementering af typer af anlæg, som man begynder at se mere og mere. Der er ofte en række udfordringer, som skal håndteres undervejs, hvorfor det er essentielt at vidensdele om netop disse problematikker. Det gør sig både gældende i LAR-anlæg og vakuumkloakering.

Der inviteres altså til en dag, hvor der vil være en masse erfaringsudveksling gennem projekter og mulighed for at netværke med flere i branchen, som man typisk ikke møder i sine projekter. Vi håber, med denne dag, at give et større fagligt billede af hvad projekter indeholder af analyser og projektering fra A-Z.

Husk der ligeledes er årsmøde og valg af nye bestyrelsesmedlemmer!

Dagens program

 • 09:30

  Kaffe/te og rundstykker

 • 10:00

  Velkomst og indledning
  Klaus K. Jensen, EVA udvalget
  Introduktion til dagens emne

 • 10:10

  Skrift 32
  Toke Sloth Illeris og Ane Loft Mollerup
  Vi kender og bruger den alle sammen: SVK-regnearkene til udtræk af CDS-regn, bassindimensionering og planlægning af LAR-elementer. I løbet af sidste år er der arbejdet hårdt på at forbedre datagrundlaget bag og en ny udgave af regnearkene er officielt udgivet. Resultatet er Skrift 32! Til skriftet hører opdaterede udgaver af de værktøjer, der bruges vidt og bredt i branchen. I dette oplæg fortælles om hvad der er nyt i Skrift 32, hvilke udfordringer der er løst, samt hvilke forudsætninger og begrænsninger vi fortsat skal være opmærksomme på.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:40

  Årsmøde
  EVA afholder årsmøde med beretning om sidste års arbejder. Der vil derudover være mulighed for at komme med input til udvalgets arbejde og ikke mindst, vil der være mulighed for at stille op som medlem af udvalget. Kun medlemmer kan deltage i årsmødet. Du kan nå at melde dig ind inden temadagen her: http://www.evanet.dk/saadan-bliver-du-medlem

  1. Valg af dirigent
  2. Bemærkninger til dagsorden
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. valg af udvalgsmedlemmer*
  6. Eventuelt

  *Tina Kristensen Nettelfield har været medlem af bestyrelsen i 2 x 3 år og kan derfor ikke genopstille.
  Benedickte Foldby Jakobsen har været medlem af bestyrelsen i 2 x 3 år og kan derfor ikke genopstille.
  Julie Evald har været medlem af bestyrelsen i 3 år og ønsker ikke at genopstille.

  Nye kandidater skal melde sig til udvalgets formand Tina Nettelfield og kasserer Benedikte Foldby senest 8 dage før årsmødet. Udvalgets medlemmer skal efterfølgende godkendes på Spildevandskomitéens plenarforsamling.

 • 11:10

  Kaffepause

 • 11:30

  Krydsning af jernbanen - hvor svært kan det være?
  Kristian Rosted Brødbæk, Cowi
  Opgravningsfri ledningsetableringer benyttes i stor stil i forbindelse med krydsning af eksisterende infrastruktur. Hvor tilladelsen til krydsning af veje er en simpel proces, kan tilladelsesprocessen ved krydsning af eksisterende jernbaner være mere tidskrævende og procestung. Dette skyldes i al-overvejende grad, at jernbanen er kritisk infrastruktur og det faktum, at konstruktionerne er meget sætningsfølsomme grundet de høje toghastigheder. Oplægget vil tage udgangspunkt i en række krydsninger – fra små styrede underboringer til større tunneleringer og hvilke erfaringer, der er opnået i den forbindelse.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 12:05

  Stigsborg Brygge, utraditionel vandhåndtering i byggemodningsområde
  Jacob Kiel Thomsen, Niras
  I Aalborg kommunes største byggemodning i kystnærområde har blødbund, forurenet jord og myndighedens krav udfordret regnvandshåndteringen. Jacob vil fortælle om samarbejdet med bygherre, entreprenør og myndigheden samt hvordan regn- og spildevand håndteres i et utraditionelt anlæg med mange interessenter.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 12:30

  Frokost

 • 13:30

  Udløbsledning 20 m ud i fjorden, Bredballe
  Morten Smith & Klaus K. Jensen, Vejle Spildevand
  I vil blive taget med igennem planfasen, hvilke myndigheder, der skal ansøges, tilbagemelding og myndighedskrav samt endelig udførelse af en Ø1.200 mm udløbsledning 20 meter ud i fjorden.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:00

  Vakuumkloakering – hvordan laver man det gode vakuumsystem, hvor har det sin berettigelse og hvorhenne fungerer det ikke?
  Søren Holm Andersen, Ucon Utility Consulting
  Søren Holm Andersen, Ucon Utility Consulting

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 14:30

  Kaffepause

 • 14:45

  Klimatilpasning af Helsingør Bykerne
  Jens Toke, WSP
  I den historiske Helsingør Bykerne skal der etableres fjernvarme, samtidig med at bykernen skal klimatilpasses og byrummene omlægges med en robust belægning, som i højere grad afspejler og styrker det historiske kulturarvsmiljø.

  Projektet balancerer de mange forskelligrettede hensyn i bykernen til ét samlet projekt. Bykernen skal klimatilpasses og byrummene skal derfor omlægges til transport og forsinkelse af regnvand ved større hændelser, så skader på bygninger kan undgås. Samtidig skal byrummenes nye udformning og belægning afspejle og forstærke det historiske kulturmiljø – og løsningerne skal funktionelt tilpasses det moderne byliv og den levende bykerne, med både erhverv og boliger.

  I forbindelse med projektet skal eksisterende kloak-, vand- og el-ledninger renoveres, så der kan opnås synergier ved samgravning og så hele bykernen ved endt anlæg er moderniseret og klar til fremtiden, både under og over jorden. Derudover skal der etableres et bassin til fællesvand samt en lokal renseløsning, der skal rense det fraseparerede regnvand inden udledning til havet.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 15:25

  Afrunding og afsluttende bemærkninger
  Klaus K. Jensen, EVA-Udvalget

 • 15:30

  Tak for denne gang og kom godt hjem

Torsdag den 25. januar 2024
9:30-15:30
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg