28.02.2019
Bæredygtig spildevandshåndtering – nu og i fremtiden

bæredigtighed_LOW

Der har gennem mange år i Danmark været tradition for at anvende separatkloak som det primære kloakeringsprincip i forbindelse med nye spildevandsanlæg og også som en praksis, hvor eksisterende fælleskloakerede oplande er blevet ændret til separatkloakerede.

I lyset af de synlige klimaforandringer, som medfører hyppigere hændelser med ekstremregn, er der ved at udvikle sig en ny praksis, hvor separatkloakering ikke er den første og mest indlysende løsning på afledning af husspildevand og regnvand

Der er et stigende ønske om at finde frem til løsninger, som kan håndtere både hverdags- og ekstremregn blandt andet i samarbejde med byplanlæggere, vejmyndigheder og forsyninger. Alt sammen på en bæredygtig måde, hvor anlæg til forsinkelse af regnvand også kan bruges i tørvejr, og hvor udformning af vejanlæg spiller en stigende rolle.

Der er mange barrierer, som hindrer og forsinker udviklingen af bæredygtige løsninger, så der er brug for en tænke- og udviklingspause, hvor vi ser nærmere på, hvordan vi kan udnytte eksisterende kloakker og tage højde for fremtidigt behov for rensning af regnvand inden det udledes til vandområderne.

På temamødet vil vi præsentere resultatet af et ph.d.-projekt, som undersøger påvirkningen på omgivelserne fra forskellige afløbssystemer og om håndtering af regnvand på overfladen.

Derefter sætter vi fokus på, hvordan vi kan reducere belastningen på vandmiljøet fra fælleskloakken ved samstyring mellem renseanlæg og opland, og på ”50-års Strategi for vand og spildevand” i HOFOR’s forsyningsområde. Vi hører også om, Miljøstyrelsens vejledning: ”Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra fælleskloakerede afløbssystemer”

Vi slutter temadagen med et rigtig spændende indlæg v. fremtidsforsker Jesper Bo Jensen om fremtidens rensning og håndtering af spildevand – herhjemme og internationalt.

Undervejs er der årsmøde med beretning fra formanden og valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dagens program

 • 09:30

  Kaffe/te og rundstykker

 • 09:50

  Velkomst og indledning
  Ulla Boje Jensen, EVA udvalget
  Introduktion til dagens emne

 • 09:55

  Environmental impacts of different stormwater management systems
  Sarah Brudler, Vandcenter Syd
  Resultater fra et nyt ph.d.-projekt hos Vandcenter Syd. Oplægget er på engelsk, men spørgsmål kan stilles på dansk.

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:25

  Separering i overfladen ved byggemodninger og i eksisterende kloakoplande 
  Morten Østergaard Nielsen, Aarhus Vand
  Hvad kan vi opnå med det?

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 10:55

  Pause

 • 11:10

  Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra fælleskloakerede afløbssysteme
   Ole Mark, DHI
  Miljøstyrelsen, Teknisk notat, oktober 2017
  https://mst.dk/media/146094/best-practice-kortlaegning.pdf

  Best practice

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 11:40

  Samstyring mellem renseanlæg og opland samt udbygningsplan 2035+
  Carsten Thiersing, BIOFOS
  Case fra hovedstaden

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 12:10

  Frokostbuffet

 • 13:10

  Strategisk planlægning i HOFOR
  Jonas Smit Andersen, HOFOR
  Samarbejde om fremtidige spildevandsløsninger mellem miljømyndighed, renseanlæg og opland

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 13:55

  Årsmøde
  Jakob Badsberg Larsen, Formand for EVA udvalget
  1. Valg af dirigent
  2. Bemærkninger til dagsordenen
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Valg af udvalgsmedlemmer*
  6. Eventuelt

  *Kristian Vestergaard har været medlem af bestyrelsen i 2*3 år og kan derfor ikke genopstille. Agnethe Nedergaard Pedersen er på valg for en ny treårig periode. Bestyrelsen foreslår genvalg. 
  Forslag til kandidater fremsendes til Jakob Badsberg Larsen (jla@niras.dk) og Agnethe Nedergaard Pedersen (anp@vandcenter.dk) senest 20. februar 2019.

 • 14:10

  Pause med kaffe og kage

 • 14:25

  Fremtidens afledning og rensning af spildevand
  Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, FremForsk – Center for Fremtidsforskning
  Hvordan ser fremtiden for spildevandshåndtering ud herhjemme og internationalt?

  SE PRÆSENTATIONEN
 • 15:25

  Afrunding og afsluttende bemærkninger
  Ulla Boje Jensen, EVA-udvalget

 • 15:30

  Tak for denne gang og kom godt hjem

Torsdag den 28. februar 2019
9:30-15:30
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg