FORRETNINGSORDEN

Forretningsorden for:

Udvalget for erfaringsudveksling i vandmiljøteknikken

(Forkortet: EVA-udvalget)

Forretningsorden for:

Udvalget for erfaringsudveksling i vandmiljøteknikken

(Forkortet: EVA-udvalget)

EVA-udvalget består af 7 medlemmer, der kan vælges blandt foreningens (EVA's) medlemmer. Medlemskab er for alle interesserede; dog kræves der medlemskab af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), hvis man har mulighed for administrativ medlemsoptagelse.

 

EVA-udvalgets virke er beskrevet i et af Spildevandskomiteen godkendt kommissorium.

Foreningens generalforsamling benævnes "årsmødet" og afholdes under årets første ud af tre årlige EVA-temadage. På årsmødet vælges de medlemmer, der indstilles til EVA-udvalget. EVA-udvalgets medlemmer skal efterfølgende formelt godkendes på Spildevandskomiteens plenarforsamling.

Der er 1-2 udvalgsmedlemmer på valg afhængig af valgperioden. Valg og afstemning foretages i overensstemmelse med IDA's generelle bestemmelser (listevalg undtaget). Udvalgsmedlemmer vælges for en tre-årig periode og kan kun være medlem af EVA-udvalget i to på hinanden følgende perioder.

EVA-udvalget er ansvarlig for afholdelsen af årsmødet samt indkaldelse via udsendelse af EVA-bladet forud for årsmødet og annoncering på EVA's hjemmeside af programmet for temadagen med årsmødet.

Nye kandidater skal melde sig skriftligt til EVA-udvalgets formand og kasserer senest 8 dage før årsmødet.

 

Dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Bemærkninger til dagsordenen
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Valg til indstilling af udvalgsmedlemmer
  6. Eventuelt

I umiddelbar forlængelse af årsmødet konstituerer EVA-udvalget sig ved at vælge en formand og en kasserer (betinget af godkendelse på Spildevandskomitéens plenarforsamling). Sekretærfunktionen går på skift, hvilket fastlægges på tilsvarende vis som fordelingen af de øvrige udvalgsopgaver vedr. temadage m.m.

EVA-udvalget kan nedlægges, såfremt Spildevandskomiteen eller EVA-udvalget selv ønsker det.