STUDIELEGAT

EVA studierejselegat for studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner

EVA studierejselegat for studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner

Studerer du indenfor det faglige område, som EVA-udvalget normalt dækker gennem temadage, og har du mod på at rejse ud i verden og hente ny viden med hjem til Danmark og videreformidle denne viden, da har du mulighed for at søge det nye EVA-studierejselegat.

Formål med studierejselegatet

NYESTE VIDEN

At medvirke til at studerende opsøger ny/nyeste viden indenfor EVA-udvalgets faglige interesseområder gennem deltagelse i seminarer, kurser på udenlandske universiteter, udstillinger, studieture, studie/praktikophold eller lignende.

INTERNATIONAL INDSIGT

At dygtiggøre danske studerende og give dem international indsigt.

FORMIDLING

At medvirke til at der bringes ny viden og inspiration med hjem til Danmark, og at denne formidles til EVA’s medlemmer gennem et mundtligt indlæg på en EVA-temadag og et skriftligt indlæg i EVA-bladet.

Har du et seminar, kursus på et udenlandsk universitet, studietur, studie/praktikophold eller lignende du gerne vil deltage på?

Det findes ikke et egentligt ansøgningsskema, du sender blot en mail til EVA-udvalget med kort beskrivelse af aktiviteten og det forventede udbytte heraf, vedlagt budget og udtalelse/anbefaling fra studiested.

Vilkår

 1. Legatet kan søges af danske studerende, som har gennemført mindst 2 år af en dansk
  videregående uddannelse og indenfor en EVA-relevant studieretning.
 2. Ansøgeren skal være studiemedlem af IDA.
 3. Legatet kan kun søges individuelt, dvs. af enkeltpersoner, og kan kun tildeles den
  samme person én gang.
 4. Legatet kan tildeles til deltagelse i fagrelevant aktivitet, og legatet kan dække udgifter til:
  a. Rejse på økonomiklasse
  b. Hotel og ophold holdt indenfor statens dispositionsbeløb for det pågældende land
  c. Deltagergebyr
  d. Rejseforsikring
 5. Ansøgning om legat fremsendes pr. mail til EVA-udvalget (evaudvalg@gmail.com). Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af aktiviteten, det faglige indhold og
  forventet udbytte heraf. Med ansøgningen skal budget, CV og udtalelse/anbefaling fra
  studiested vedlægges. Eventuelle spørgsmål kan rettes til EVA-udvalget. Deadline for
  ansøgninger er 1. feb. og 1. sep. Ansøgningerne vil blive behandlet på det efterfølgende
  bestyrelsesmøde.
 6. EVA-udvalget afgør suverænt eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende opfyldelse af vilkår.
 7. Legatet kan maximalt være på DKK 20.000,-.
 8. Alle ansøgninger besvares personligt direkte til ansøgeren, når afgørelsen er truffet.
 9. Legatmodtageren fremsender umiddelbart efter aktiviteten en kort skriftlig redegørelse,
  indeholdende et kort resume af aktiviteten og en evaluering af udbyttet for legatmodtageren.
 10. Et studierejselegat er som udgangspunkt skattefrit, men legatet indberettes til SKAT,
  hvilket betyder at legatmodtageren er pligtig til at gemme de nødvendige dokumenter/
  bilag til dokumentation af de afholdte udgifter.
 11. På normalt næstkommende EVA-temadag afholder legatmodtageren et fagligt indlæg, baseret på deltagelse i aktiviteten, samt leverer et skriftlig indlæg til det efterfølgende EVA-blad.
 12. Der kan opstå krav om tilbagebetaling hvis rejsen ikke kan udføres – eller hvis aktiviteten
  afviger væsentlig fra godkendt ansøgning. I sådanne tilfælde kontakter legatmodtager
  EVA-udvalget så snart det bliver legatmodtager bekendt, at aktiviteten vil afvige i fht.
  det ansøgte.

EVA studielegatets vilkår kan downloades her